Image

Kuolleet lehdet, Kuva: Malla Hukkanen © Sputnik 2023

Kuolleet lehdet, Kuva: Malla Hukkanen © Sputnik 2023

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma

Euroopan unioni tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä seitsenvuotisen Luova Eurooppa -ohjelman (Creative Europe) kautta.

Luova Eurooppa -ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on 2,46 miljardia euroa. Ohjelma jakautuu kahteen alaohjelmaan ja yhteen toimintalinjaan: Kulttuurin alaohjelmaan, Median alaohjelmaan ja monialaisiin tukiin. Suluissa oleva prosenttiosuus kertoo, kuinka paljon Luova Eurooppa -ohjelman kokonaisbudjetista kohdennetaan kullekin alaohjelmalle ja toimintalinjalle.

 • Median alaohjelma (58 %)
 • Kulttuurin alaohjelma (33 %)
 • Monialainen toimintalinja (9 %)

Luova Eurooppa –ohjelman tavoitteet

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on

 • tukea eurooppalaisten teosten luomista ja liikkuvuutta, auttaa alan toimijoita tarttumaan digitalisaation ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja tätä kautta edistää kestävää kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa.
 • edistää Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä, skaalautuvuutta, yhteistyötä, liikkuvuutta, innovointia ja kestävyyttä.
 • auttaa Euroopan kulttuuri- ja audiovisuaalialoja saamaan uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia, markkinoita ja yleisöjä.
 • mahdollistaa poikkialaisia, innovatiivisia hankkeita sekä edistää monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä ja medialukutaitoa.

Ohjelman painotuksissa ovat vahvasti myös sukupuolten välinen tasa-arvo, sosiaalinen osallisuus ja kestävä kehitys.

Mitä Kulttuurin alaohjelma tukee?

Kulttuurin alaohjelma tukee:

 • kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
 • eurooppalaisia verkostoja
 • eurooppalaisia foorumeita
 • eurooppalaisen kaunokirjallisuuden levityshankkeita.

Lisäksi kulttuurin alaohjelmasta tuetaan alakohtaisia yhteistyöhankkeita kirja-alalla, musiikkisektorilla sekä arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön aloilla.

Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuurialat ja luovat alat.

Mitä Median alaohjelma tukee?

Median alaohjelma sisältää seuraavat 15 audiovisuaaliselle alalle kohdennettua tukimuotoa:

 • hankekehittelytuki European Co-Development
 • hankekehittelytuki European Slate Development
 • hankekehittelytuki, European Mini-Slate Development
 • TV ja Online -tuki (TV and Online Content)
 • Video Games and Immersive Content Development
 • festivaalituki
 • festivaaliverkostotuki (European Festival Networks)
 • Talents and Skills -koulutustuki
 • Markets and Networking -tuki
 • European Film Distribution -levitystuki
 • European Film Sales -tuki myyntiagenteille
 • Innovative Tools and Business Models
 • tuki eurooppalaisille elokuvateatteriverkostoille (Networks of European Cinemas)
 • European VOD Networks and Operators
 • Films on the Move -tuki

Mitä monialainen toimintalinja tukee?

Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen ohella Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eri alojen välisiä innovatiivisia hankkeita sekä uutismediaa.

 • Creative Innovation Lab -hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuurin ja audiovisuaalisen alan yhteistyötä sekä yhteiskunnallista merkitystä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla.
 • Uutismedialle myönnetään tukea journalismin ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen. Tukea on haettavissa kahden eri hakukierroksen puitteissa: tuet ovat nimeltään Journalism Partnerships ja Media Literacy.

Lisää tietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta englanniksi:

European Commission/Creative Europe: Euroopan komission virallinen sivu Luova Eurooppa -ohjelmalle.

EACEA Agency in Brussels: Luova Eurooppa -ohjelmaa hallinnoiva virasto.

Funding & Tenders Portal: tietoa hakukierroksista ja hakulomakkeet.