Image

Tietosuojaseloste

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedotustoiminnassa käytettävää tiedotuslistaa ylläpidetään ja säilytetään. Tietosuojaseloste perustuu henkilötietolakiin (523/1999) § 10 ja § 24 EU:n tietosuoja-asetukseen 2016/679 (GDPR). Luova Eurooppa -yhteyspisteen tietosuojaseloste on laadittu 25.5.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Luova Eurooppa -yhteyspisteen postituslistojen tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) § 10 ja § 24 EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Luova Eurooppa -yhteyspiste c/o Suomen elokuvasäätiö

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Luova Eurooppa -yhteyspiste/ Tiedottaja
Kanavakatu 12, 00160 Helsinki puh. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. Rekisterin nimi

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedotusrekisteri

4. Rekisteröidyt henkilöt

Tiedotuslistalle rekisteröityneet henkilöt

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedotustoiminta.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ammattiryhmä
  • Postiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Luova Eurooppa -yhteyspisteen postituslistan pohjana on Suomen elokuvasäätiön postituslista, jota on täydennetty listalle ilmoittautuneilla Luova Eurooppa -yhteyspisteen asiakkailla.

8. Tietojen säilyttämisaika

Luova Eurooppa -yhteyspiste säilyttää vain yhteystietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti. Rekisteröitynyt voi poistua postituslistoilta milloin tahansa, jolloin kaikki häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Luova Eurooppa -yhteyspisteen työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely voidaan tarvittaessa ulkoistaa osittain myös kolmannelle osapuolelle, jolloin henkilötietoja käsittely voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti varmistetaan sopimuskäytännöin. Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa rekisteröityneen suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kutsulistoille. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luova Eurooppa -yhteyspiste ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Luova Eurooppa -uutiskirje välitetään MailChimp-palvelun kautta. MailChimpin tietosuoja-asetuksiin voi tutustua osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/privacy/

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa
  • toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla
  • tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedotusrekisterin tietoturvallisuutta sekä henkilötietojen luottamuksellisuutta suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Henkilötietoja käsittelevät vain Luova Eurooppa -yhteyspisteen palveluksessa olevat henkilöt, jotka tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

13. Rekisterin tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Suomen elokuvasäätiö / Tietosuoja, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ses.fi. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa: Kanavakatu 12, 00160 Helsinki.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@ses.fi. Rekisteritietoihin liittyvät kyselyt käsitellään kuukauden kuluessa.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.