Dataskyddsbeskrivning

Creative Europe Desk Medias (CED Media) postlistors dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslag (523/1999) § 10 och § 24
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)
Uppdaterad 25.5.2018

1.Registeransvarige

CED Media c/o Finlands filmstiftelse

2. Kontaktuppgifter i saker gällande registret

CED Media/ Informatör
Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 300
tietosuoja@ses.fi

3. Registrets namn

CED Medias kommunikationsregister

4. Registrerade personer

Personer registrerade i stiftelsens kommunikationslista

5. Registrets användningssyfte

CED Medias kommunikationsverksamhet.

6. Registrets innehåll

  • Namn
  • E-post address
  • Yrke
  • Postadress

7. Lagbunden insamling av information

CED Medias kommunikationslista baserar sig på Finlands filmstiftelses kommunikationslista. Listan har kompletterats med dem som anmälts sig som CED Medias kunder.

8. Förvaringstid av information

CED Media förvarar endast kontaktuppgifter för vars användning det finns lagliga förutsättningar. Information som blivit onödig, föråldrad eller vars användning det annars inte finns grund för förstörs på ett datasäkert sätt. Den registrerade kan avlägsna sig från postlistan när som helst, varpå all information berörande den registrerade raderas från registret.

9. Hantering av personuppgifter

CED Medias anställda kan hantera personuppgifter enligt den giltiga dataskyddslagen. Hanteringen av personuppgifter kan vid behov delvis utkontrakteras till en tredje part varvid hanteringen av uppgifterna enligt dataskyddslagen och annars anständigt säkras med avtal.

Med kundens lov kan personuppgifter överföras eller överlåtas till tillfälliga register som t.ex. gästlistor. Information i dessa register hanteras enbart för registrets syfte på ett skilt meddelat sätt.

10. Överföring av uppgifter till länder utanför eu eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

CED Media överför eller uppger inte kunders personuppgifter till utomstående instanser. CED Medias informationsbrev förmedlas av servicebolaget Mailchimp. Man kan bekanta sig med Mailchimps dataskyddsinställningar på adressen https://mailchimp.com/legal/privacy/

11. Lagbunden överlämning av information

Vi överlämnar information till tredje parter bara i följande fall:

  • kunden har gett tillstånd
  • behöriga myndigheters eller andra instansers anfordran, förutsatt att anfordran baserar sig på giltig lagstiftning
  • för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning, förutsatt att informationen är ändrad till en form var uppgifternas ägare inte är igenkännbar på basis av informationen  Principer för skyddet av registret

12. Principer för skyddet av registret

Kundregistrets datasäkerhet och personuppgifters konfidentialitet skyddas bland annat med brandmurar, säkra fysiska utrymmen, tillträdeskontroll, tillgång och krypteringsmetoder samt med aktiv övervakning.

Digitalt lagrat och behandlat material finns i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Utrymmen där databaserna förvaras bevakas dygnet runt.

Personuppgifter behandlas bara av CED Medias anställda som identifieras vid inloggning i systemet med personliga användarnamn och lösenord.

13. Rättighet till åtkomst till registret

Kunden har enligt personuppgiftslagens 26–28 § rätt till åtkomst och revidering av information i registret. Anhållan till åtkomst bör skickas underskrivet i skriftlig form till:

Finlands filmstiftelse / Dataskydd
Kanalgatan 12

00160 Helsingfors

eller per e-mail tietosuoja@ses.fi

Åtkomst kan också erhållas personligen på plats:

Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

Den registrerade har också rätt att kräva revidering av falsk information genom en skriftlig anmälan till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja@ses.fi.

Den registrerade har rätt att kräva radering av dess information från databasen genom en skriftlig anmälan till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja@ses.fi.

Förfrågningar gällande registrerad information behandlas inom en månad.

14. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi utvecklar våra tjänster ständigt och behåller rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på vår webbplats. Ändringar kan också grunda sig på lagstiftningens ändringar. Vi rekommenderar att bekanta sig med innehållet av beskrivningen regelbundet.