Image

Hakuaika päättyy: 09.04.24

European VOD Networks and Operators

Tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kaksi VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta.

(CREA-MEDIA-2024-VODNET) 

Tämä hakukierros julkaistiin 3.10.2023 ja tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 9.4.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). Tuen budjetti tällä hakukierroksella on 10 miljoonaa euroa.

Kenelle?

Tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kaksi VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta. Jos hakijana toimii yksi yksittäinen VOD-operaattori, on sillä oltava toimintaa vähintään kahdessa eri MEDIA-maassa.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Tuki on suunnattu rajat ylittäville VOD-yhteistyöhankkeille. Tuettavat hankkeet pyrkivät parantamaan sellaisten eurooppalaisten VOD-alustojen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jotka tarjoavat ohjelmistoissaan merkittävän osan ei-kansallisia eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia.

Hankkeiden tavoitteena tulee lisäksi olla eurooppalaisen sisällön saatavuuden lisääminen sekä näkyvyyden ja löydettävyyden parantaminen maailmanlaajuisesti yleisöille niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin.

Tuettavissa hankkeissa tulee olla vähintään 500 audiovisuaalista teosta, joista vähintään 30 % on eurooppalaisia teoksia MEDIA-ohjelman jäsenmaista. Teoksia tulee olla vähintään viidestä eri maasta ja niiden tulee edustaa vähintään viittä EU:n virallista kieltä. Tämän eurooppalaisuusvaatimuksen tulee täyttyä hankkeen alussa ja koko hankkeen keston ajan.

Hankkeisiin voi sisältyä seuraavia toimia:

  • yhteiset hankkeet eurooppalaisten VOD-alustojen verkostona koko eurooppalaisen VOD-alan laadun, houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi, mukaan luettuina teknologinen kehitys, toimituksellinen linja, markkinatutkimus, yleiseurooppalaisen hyödyntämisen perustana olevan tekijänoikeuslisensointiprosessin helpottaminen
  • eurooppalaisen sisällön rajatylittävän tarjonnan edistäminen ja kehittäminen
  • eurooppalaisen sisällön näkyvyyden, löydettävyyden ja tunnettuuden parantaminen, mukaan luettuna monikielinen tekstitys
  • innovatiivisten digitaalisten myynninedistämis-, markkinointi- ja brändistrategioiden kehittäminen.

Hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisten mekanismien toteuttamiseen, joilla pyritään ymmärtämään paremmin kuluttajien käyttäytymistä Euroopan tasolla ja kehittämään uusia yleisöjä sekä tekemään yhteistyötä tietojen ja data-analytiikan alalla.

Hakemuksissa olisi esitettävä asianmukaiset strategiat, joilla varmistetaan kestävämpi ja ympäristöä säästävämpi teollisuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, osallisuus, monimuotoisuus ja edustavuus.

Paljonko tukea voi saada?

Tukisumma määräytyy hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista.

Tämän hakukierroksen budjetti on 10 miljoonaa euroa.

Hankkeiden kesto

Tällä hakukierroksella tuettavat hankkeet voivat kestää 24 kuukautta.

Miten hakemus pisteytetään?

Komission ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hankkeet ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100 ja tullakseen valituksi, täytyy saada vähintään 70 pistettä.

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

  • Merkitys (relevance), 35 pistettä
  • Hankkeen sisällön ja toimien laatu (quality of the content and activities), 35 pistettä
  • Hankkeen hallinto (project management), 10 pistettä
  • Levittäminen (dissemination), 20 pistettä

Pisteytyksestä voi lukea tarkemmin hakukierroksen hakuohjeesta: Call document.

Hakemisen aikataulu

Hakuaika päättyy 9.4.2024 klo 17 Brysselin aikaa (CET). Hakemukset arvioidaan huhti-elokuussa 2024 ja tieto päätöksistä kerrotaan hakijoille lokakuussa 2024. Sopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2025.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki