Deadline: 25.04.24

Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab -stödet syftar till att öka samarbetet och samhällsnyttan inom de kulturella och audiovisuella sektorerna genom nya digitala möjligheter.

(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Utlysningen Creative Innovation Lab publicerades 26.10.2023. Den sista ansökningsdagen är 25.4.2024 kl. 17.00 Brysseltid (CET).

Budgeten för utlysningen är 7 482 102 euro.

FÖR VEM?

Organisationer från länderna i Kreativa Europa -programmet kan ansöka om stöd på egen hand eller i partnerskap med andra aktörer. En rad organisationer från de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna, liksom nystartade företag, inkubatorer eller teknikorganisationer är berättigade till stöd.

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Det finns ingen övre eller undre gräns för hur mycket stöd du kan ansöka om, dvs. du ansöker utifrån din egen projektbudget. EU-stödet för ett projekt kan uppgå till högst 70 % av de stödberättigande kostnaderna. Den totala budgeten för stödet är 7 482 102 euro.

TILL VAD?

Projekten kan omfatta samarbete mellan den audiovisuella sektorn, kultursektorn och andra kreativa sektorer för att skapa innovativa lösningar (t.ex. verktyg, modeller och metoder) som är lätta att kopiera och har marknadspotential.

Projekten ska skapa innovativa lösningar genom sektorsövergripande samarbete.

Projekten syftar till att stärka konkurrenskraften, grön utveckling, samarbete, spridning, synlighet, tillgänglighet, mångfald och/eller publikbas över sektorer genom att öka det sektorsövergripande samarbetet.

För 2024 års utlysning bör projekten fokusera på minst ett av följande teman:

  • Virtuella världar som en ny miljö för presentation av europeiskt innehåll, för att nå nya målgrupper och öka konkurrenskraften för den europeiska innehållsindustrin
  • Innovativa verktyg som utvecklar nya modeller för produktion, finansiering, distribution och marknadsföring med hjälp av ny teknik (AI, big data, blockkedjor, Metaverse, NFT, etc.)
  • Rättighetsförvaltning och kommersiellt utnyttjande, inbegripet öppenhet och skälig ersättning.
  • Insamling och analys av data, särskilt i samband med prognosmodeller för innehållsproduktion och publikengagemang
  • Skapande av mer miljövänliga affärsmodeller i linje med det europeiska programmet för grön utveckling och det nya europeiska Bauhaus.

PROJEKTETS LÄNGD

De projekt som får stöd pågår i 24 månader.

TIDTABELLEN

Sista ansökningsdag är 25 april 2024 kl. 17.00 Brysseltid (CET). Ansökningarna utvärderas mellan maj och september och besluten meddelas de sökande i oktober 2024. Kontrakten undertecknas i januari 2025.

ANSÖKNINGSVILLKOR

Villkoren för att ansöka om stödet finns på Europeiska kommissionens Funding and Tenders portal.  Ansökningsformuläret finns också på samma portal. Börja med att läsa igenom utlysningsdokumentet Call document noggrant.

VAD HAR ANDRA GJORT?

Creative Innovation Lab har förberett två pilotutlysningar 2019 och 2020, Bridging Culture and Audiovisual through Digital, där totalt 16 projekt beviljades finansiering.

Under 2021 och 2022 har totalt 19 projekt från Creative Innovation Lab fått finansiering.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.