Deadline: 14.02.24

NEWS – Journalism Partnerships (Pluralism)

Europeiska partnerskap för journalistik svarar på de strukturella och tekniska förändringar som nyhetsmediesektorn står inför och främjar en oberoende, fri och pluralistisk mediemiljö. De stöder också tillhandahållandet av kvalitetsinnehåll, utvecklingen av digitala färdigheter och förbättringen av den professionella journalistikens funktion och konkurrenskraft.

(CREA-CROSS-2024-JOURPART)

Utlysningen 2024 för partnerskap för journalistik offentliggjordes 26 oktober 2023 och deadline  är 14 februari 2024 kl. 17.00 Brysseltid (CET).

Den totala budgeten för stödet på temat “Pluralism” är 5 miljoner euro.

Utlysningen för partnerskap för journalistik är uppdelad i två teman: pluralism och samarbeten. En ansökan kan endast avse ett av dessa teman. Den här texten handlar om temat Pluralism.

Europeiska partnerskap för journalistik (NEWS – Journalism Partnerships – Pluralism) stöder organisationer som bygger upp stödsystem för nyhetsmedieorganisationer och oberoende journalistik. Syftet med utlysningen är att stödja verksamheter och aktörer som är viktiga för demokrati och medborgardeltagande, såsom lokala och regionala medier, samhällsmedier, oberoende och undersökande journalistik samt organisationer som tillhandahåller nyheter för allmänhetens bästa eller innehåll som ökar insynen i medierna (t.ex. medborgarjournalistik).

FÖR VEM?

Det projekt som ska finansieras kan endast ha en enda stödmottagare, men kan också ansöka om finansiering tillsammans med minst en annan aktör från ett land som deltar i programmet Kreativa Europa.

Sökande kan vara icke-statliga organisationer som är verksamma inom nyhetsmediesektorn (t.ex. medieföreningar, icke-statliga organisationer, journalistikfonder, utbildningsorganisationer för yrkesverksamma inom media). Organisationerna bör kunna inrätta ett system för stöd från tredje part till medier, organisationer och journalister och utveckla metoder för att pluralisera medielandskapet i hela unionen.

De sökande ska kunna uppvisa aktuell erfarenhet av att genomföra medierelaterad verksamhet och av tilldelning och förvaltning av bidrag och finansiering till mediesektorn. Om projektet har fler än en sökande (konsortium) måste minst en av de sökande uppfylla detta villkor.

HUR MYCKET FINANSIERING KAN VI SÖKA?

Det högsta stödbelopp som kan sökas för ett projekt är 3 miljoner euro. EU-stödet får inte överstiga 90 % av de totala projektkostnaderna. Totalt finns 5 miljoner euro tillgängliga för projekt inom mångfaldsområdet (pluraliam).

Stödet är budgetbaserat. Stödet täcker endast vissa stödberättigande kostnader och kostnader som faktiskt uppkommit under och till följd av projektet.

TILL VAD?

Finansieringen avser stödordningar för nyhetsmedieorganisationer och oberoende journalistika organisationer . De sökande bör utveckla och genomföra finansieringssystem som är inriktade på att stödja oberoende medier och organisationer.

Projektverksamheten måste ledas av en icke-statlig organisation och inriktas på aktörer inom nyhetsmedier som är relevanta för demokrati och medborgardeltagande, särskilt

  • Lokala och regionala medier
  • Oberoende och undersökande journalistik
  • Organisationer som tillhandahåller nyheter av allmänt intresse eller innehåll som bidrar till insyn i medierna

Finansieringssystemen bör fokusera på aktörer som stärker demokratin, formar det offentliga samtalet och gynnar sin publik och sina samhällen snarare än att sträva efter vinst.

Finansiella system är finansiering för tredje part.

Finansieringssystem kan till exempel stödja:

  • Redaktionell produktion, bevakning och innovation
  • Förbättrad distribution och spridning av nyheter
  • Utveckling av publikengagemang
  • Utveckling och underhåll av tekniska verktyg för att stödja ovanstående verksamhet
  • Utbildning till stöd för ovanstående verksamhet.

Utöver finansieringssystemen kan projekten inriktas på en rad åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och utveckling inom det område som de sökande valt.

De verksamheter som får stöd måste aktivt ge stöd i minst fyra länder i Europeiska unionen.

PROJEKTETS LÄNGD

Projekten får pågå i högst 24 månader. Projektets startdatum får inte vara tidigare än det datum då ansökan lämnas in.

TIDTABELLEN

Utlysningen stänger 14 februari 2024 kl. 17.00 (lokal tid Bryssel). Ansökningarna kommer att utvärderas mellan februari och juni 2024. Resultaten av utlysningen kommer att offentliggöras för de sökande i augusti 2024 och kontrakten kommer att undertecknas i november 2024.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt via portalen Funding & Tenders. Innan du fyller i din ansökan bör du noggrant läsa ansökningsdokumentet Call document på FTOP-portalens ansökningssida, där de särskilda villkoren för UTLYSNINGEN förklaras.

För mer information om ansökningsomgången, vänligen kontakta Media Desken.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.